Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viazupabiskupa zupabiskupa
0515 2d52
Reposted fromcalifornia-love california-love
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

May 15 2015

1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viazarazwracam zarazwracam
Reposted fromtjeden tjeden vialornaa lornaa
4489 50e4
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
2232 3ce4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialooziker looziker
9162 c599 500
Reposted fromkaiee kaiee vialornaa lornaa
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia vialittleblackdress littleblackdress
6236 ccfc
2977 6e1c
Reposted fromadriannak adriannak viaserplesniowy serplesniowy
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatwice twice
4150 d407
Reposted fromechium echium viaaisolro aisolro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl